Algemene voorwaarden/ klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden

Begrippen:

a. Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden;

b. Cliënt:

de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en / of

daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van Meicare pedicure praktijk eb huidverzorging te Nieuw Vennep.

c. Voetzorgpraktijk Meicare:

het bedrijf: Meicare te Abbenes, vertegenwoordigd door Vanja Meiland Romijn aangesloten

bij ProVoet, lidnummer 314112, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hoofddorp, onder nummer: 57738882

d. Behandelplan:

schriftelijk of mondeling opgesteld behandeladvies dat in overleg met de cliënt wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.

e. Branchecode:

gids met voor de onderneming geldende specifieke richtlijnen en eisen op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen, en van arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu in het bijzonder;

f. ProVoet:

ProVoet, landelijke organisatie voor de voetverzorger / pedicure

Vijftien Morgen 15

3901 HA Veenendaal;

g. Overmacht

één of meerdere omstandigheden welke een persoon niet kunnen worden toegerekend en welke tot gevolg hebben dat nakoming van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt;

1. Algemeen

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland, op alle overeenkomsten tussen

2. Meicare te Abbenes en haar cliënten met betrekking tot behandelingen,

inclusief daarmee direct verband houdende diensten en / of de levering van producten

3. Een samenvatting van De Algemene Voorwaarden is in de vorm van Huisregels zijn zichtbaar opgehangen voor iedereen die de praktijk bezoekt.

4. Een exemplaar van de Voorwaarden wordt desgevraagd aan de cliënt overhandigd of digitaal toegestuurd

5. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht

6. Op basis van de door de cliënt verstrekte informatie wordt desgevraagd en voor zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachtte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven

7. Bij niet afgezegde afspraken, of korter dan 24 uur van tevoren afgezegde afspraken, wordt

behandeltijd in rekening gebracht, behoudens in situaties van overmacht

8. Daarvoor ontvangt de cliënt een nota welke binnen de aangegeven termijn dient te worden betaald

9. Voetzorgpraktijk Meicare te Abbenes is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de praktijk.

2. Privacy

1. Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld

2. Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt, m.u.v. aan personen die direct bij de behandeling betrokken zijn

3. Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a. met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en / of daarmee direct verband houdende diensten.

b. uit voorraad leverbare producten worden geleverd aan de cliënt

c. de cliënt opdracht geeft om producten speciaal voor de cliënt te bestellen

4. Verplichtingen

1. Meicare te Abbenes heeft de verplichting om:

a. een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten adequaat uit te voeren en conform het opgestelde behandelplan

b. het gevraagde product aan de cliënt te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld en eventueel een vervangend product aangeboden

2. De cliënt heeft de verplichting om:

a. alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling m.b.t. voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten

b. te betalen voor:

· de geleverde behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten en/ of

 geleverde producten

· speciaal voor cliënt bestelde producten af te nemen en te betalen, behoudens situaties van overmacht

· een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt gebracht, te voldoen

 volgens de wijze zoals is aangegeven in deze Voorwaarden

5. Betaling

1. Er kan uitsluitend contant of via pin worden betaald.

2. Op verzoek ontvangt de cliënt een nota

3. In bijzondere gevallen kan per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten in rekening gebracht

4. Wordt de betaling niet binnen 14 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen

5. Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

6. Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt 3 genoemd, dan kan een volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden

6. Ruilen en Garantie

1. Wanneer gekochte – en niet door mij vervaardigde – artikelen niet aan de verwachtingen van de cliënt voldoen, kunnen deze binnen 1 week na aankoop, op vertoon van de nota, worden omgeruild voor een ander product, mits ongebruikt en in onbeschadigde verpakking

2. Indien ruiling niet mogelijk is, ontvangt de cliënt restitutie van het aankoopbedrag.

3. Op deze producten zijn uitsluitend eventuele garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

4. Als een door ons, tijdens een behandeling en / of daarmee direct verband houdende diensten, vervaardigd product ondeugdelijk is, kan het op vertoon van de nota worden aangeboden voor herstel of vervanging

5. Er is sprake van een ondeugdelijk product als het product niet goed werkt of buiten toedoen van de cliënt beschadigd raakt

6. Als herstel of vervanging niet mogelijk is, ontvangt restitutie van het betaalde bedrag.

7. De garantietermijn voor de door ons vervaardigde producten is afhankelijk van gebruikte materialen en de termijn van de te verwachten levensduur

7. Klachten

1.Meicare streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid, waarmee wij klachten proberen te voorkomen.

2. Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, dan hanteert Meicare een klachtenprocedure voor een goede afwikkeling

3. Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden voorgelegd aan de Commissie van Bezwaar van ProVoet

4. Klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar

8. Aansprakelijkheid

1. Wij hebben via ProVoet een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en zijn derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen)

2. Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de Verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de Verzekeraar.

3. Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend.

Plaats Abbenes                                                                                                     Datum 28-05-2018

Klachten afhandeling

KLACHTENPROCEDURE

Meicare streef naar een hoge mate van klanttevredenheid om klachten te voorkomen.

Desondanks kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is.

Wanneer het niet lukt om die ontevredenheid weg te nemen, kan de cliënt een schriftelijke klacht

indienen en treedt de klachtenprocedure in werking.

De klachtenprocedure dient ertoe om een goed verloop van de klachtafhandeling te bewerkstelligen.

1. Algemeen:

 Deze procedure heeft betrekking op klachten, anders dan klachten in het kader van wettelijke

aansprakelijkheid. Deze worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar.

2. Indienen van een klacht

 Een klacht kan tot uiterlijk een jaar na het ontstaan worden ingediend.

 De klager dient de klacht schriftelijk en ondertekend in bij:

Meicare pedicurepraktijk en huidverzorging

Nederveldstraat 9

2157 PL Abbenes

2.3 De klacht bevat ten minste:

• de naam en het adres van de klager;

• de dagtekening;

• een omschrijving van de klacht.

2.4 Na ontvangst van de klacht deelt Meicare de klager binnen vijf

werkdagen schriftelijk mee dat zij de klacht onderzoekt.

2.5 De klager heeft ten allen tijde het recht om de klacht in te trekken.

3. Onderzoek van de klacht

3.1 Naam Meicare is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de

klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen.

3.2 De klager ondertekent hiertoe een formulier waarin de toestemming hiervoor wordt gegeven.

3.3 Voetzorgpraktijk Meicare kan tevens deskundigen inschakelen bij dit onderzoek.

3.4 Indien aan het onderzoek, bedoeld in art 3.2 kosten zijn verbonden, dan komen deze voor

rekening van Voetzorgpraktijk Marja van Dijk

4. Behandeling van de klacht

4.1 Binnen vier weken na ontvangst van een klacht vindt een gesprek plaats met de klager.

4.2 Zowel klager als Meicare kunnen zich hierin laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor eigen rekening.

4.4 Bij dit gesprek kunnen deskundigen worden uitgenodigd door klager of Meicare.

Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor eigen rekening.

4.5 Van het gesprek kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid.

5. Verslaglegging

5.1 Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.

5.2 Het verslag bevat:

• de namen en de functie van de aanwezigen;

• een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.

5.3 Het verslag wordt ondertekend door de klager en Meicare

6. Afronding van een klacht

 Binnen vier weken nadat het gesprek, bedoeld in art. 4.1, heeft plaatsgevonden dient Meicare tot een oplossing van uw klacht te komen.

 Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Meicare deelt de reden hiervoor dan mede aan de klager.

 Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden voorgelegd aan de

Commissie van Bezwaar van ProVoet.

7. Evaluatie en wijzigingen

7.1 De klachtenprocedure wordt jaarlijks door ons geëvalueerd.

8. Overige bepalingen

8.1 Deze procedure treedt in werking op 28-05-2018